Florist

Lär dig floristyrkets kunskaper och färdigheter, för att kunna ta varierande arbeten inom blomsterbranschen.

Floristyrket är ett serviceyrke där du med hantverkskunskap arbetar med blommor i flera sammanhang utifrån kundernas behov, till exempel till bröllop, begravning och olika högtider. På vår floristutbildning börjar vi med hantverkets grunder som över tid utvecklas till mer avancerade blomsterbinderier. Utbildningen är certifierad av Floristernas yrkesråd, vilket visar på att utbildningen håller en hög kvalitet. Våra floristlärare innehar gesäll- och mästarbrev inom floristyrket samt har lärarlegitimation. I slutet av utbildningen ges möjlighet att avlägga examensprov som florist.

På floristutbildningen lär du dig att komponera olika blomsterarbeten, så som buketter, dekorationer, arrangemang och planteringar. Du får även lära dig färg och formlära, materialkunskap, säljteknik och kundbemötande, exponering, textning, växtkännedom, entreprenörskap och mycket annat.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I utbildningen ingår praktik, vilket ger dig en möjlighet att prova på att arbeta i branschen. Du kommer att kunna knyta värdefulla kontakter inom blomsterbranschen, vilket kan leda till framtida arbete.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande (godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk, motsvarande grundskolenivå).

Om utbildningen

 • 3 terminer, 60 veckor
 • skolförlagd
 • heltid
 • 9 veckor APL
 • avgiftsfri och CSN berättigad.

Kurser

Summa 1 500 gymnasiepoäng (500 poäng per termin).

Längd: 200 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Tekniker och metoder för att utföra vanligt förekommande floristiska arbeten, med fokus på teknik och yttre form.
 • Dekorationsmaterial.
 • Krukväxter och snittblommor, samt deras namn, egenskaper och skötsel.
 • Planering av enklare floristiska arbeten. I samband med det behandlas uppskattning av tids- och materialåtgång.
 • Snabbtextningsteknik, till exempel hur man skriver prisskyltar.
 • Färg- och formlära i enklare floristiska arbeten.
 • Beskrivning av idéer och arbeten med hjälp av skisser och fackspråk.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Digitala tekniker för inspiration och dokumentation.
 • Hantering och vård av maskiner och verktyg.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.

Längd: 200 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Utveckling av floristiska arbeten, med fokus på form och teknik. I samband med det används och övas olika tekniker, till exempel trådning och skaftning.
 • Dekorationsmaterial.
 • Krukväxters och snittblommors namn, egenskaper och skötsel.
 • Planering av tidsåtgång samt beräkning och val av material till floristiska arbeten. I samband med det används och utvecklas skisstekniker.
 • Kompositionslära i floristiska arbeten.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Beskrivning och dokumentering av idéer och arbetsprocesser med hjälp av fackspråk och digitala tekniker.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Säljarbete och försäljningstekniker, till exempel kundsamtal och exponering.
 • Ergonomiskt, säkert och arbetsmiljömässigt arbetssätt.

Längd: 200 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment: 

 • Floristiska arbeten med varierande tekniker med fokus på proportioner och färg. I samband med det behandlas mer utvecklad planering av tidsåtgång samt kostnadsberäkning och val av material med ett kvalitetsperspektiv.
 • Utveckling av tekniker.
 • Moderna dekorationsmaterial.
 • Moderna krukväxters och snittblommors namn, egenskaper och skötsel.
 • Utvecklade textningstekniker, till exempel begravningsband.
 • Skissteknik för idéutveckling av komplexa floristiska arbeten.
 • Kompositionslära i komplexa floristiska arbeten, till exempel gruppering och rörelser.
 • Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Digitala tekniker för dokumentation av arbetsprocessen och det färdiga resultatet.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid tillverkning, försäljning och service i bekanta situationer, till exempel vid kundsamtal. I samband med det behandlas kassasystem och hantering av olika betalningsmedel.

Längd: 200 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment: 

 • Tekniker i avancerade floristiska arbeten med fokus på kvalitet och lönsamhet. I samband med det behandlas detaljerad planering av tidsåtgång samt detaljerad kostnadsberäkning och val av material med miljöhänsyn.
 • Moderna dekorationsmaterial.
 • Krukväxters och snittblommors namn, egenskaper och skötsel.
 • Inköpsplanering för högre effektivitet och lönsamhet.
 • Skissteknik för vidareutveckling av avancerade floristiska arbeten.
 • Kompositionslära i avancerade floristiska arbeten, till exempel gruppering och rörelse. I samband med det behandlas analys av färg, form och komposition.
 • Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare, till exempel vid kommunikation med bransch och kund.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Digitala tekniker för enkel marknadsföring samt dokumentation av arbetsprocessen och det färdiga resultatet.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad tillverkning, försäljning och service i olika sammanhang. I samband med det behandlas målgrupper, kundsamtal och behovsanalys.

Längd: 200 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment: 

 • Avancerade floristiska arbeten. Kreativt produktionsarbete med effektivisering, lönsamhet och resultatets kvalitet i fokus. I samband med det behandlas planering av tidsåtgång och kostnadsberäkning med hjälp av kalkyleringsprogram samt val av material med ett miljöperspektiv.
 • Moderna dekorationsmaterial.
 • Krukväxter och snittblommor och deras namn, egenskaper och skötsel.
 • Inköpsplanering för högre effektivitet och lönsamhet.
 • Skissteknik för vidareutveckling av avancerade och kreativa floristiska arbeten.
 • Kompositionslära och kombination av olika material i avancerade floristiska arbeten. I samband med det behandlas analys av färg och komposition.
 • Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det färdiga resultatet.
 • Digitala tekniker för presentation av det färdiga arbetet.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad tillverkning, försäljning och service. I samband med det behandlas särskilt säljtekniker och exponeringstekniker.

Längd: 50 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment: 

 • Material, verktyg, maskiner, tekniker och metoder för att genomföra arbeten inom valt specialiseringsområde, till exempel pipskaftning eller blomstersmycken. I samband med det behandlas arbetsplanering, till exempel materialberäkning och planering av tidsåtgång.
 • Produkt- och materialkunskap. Hur man väljer lämpliga material och produkter för arbetsuppgiften. I samband med det behandlas miljöaspekter.
 • Fackspråk, skissteknik och ritteknik för arbetsbeskrivning och utveckling av idéer.
 • Analys av färgers, formers och proportioners betydelse för resultatet.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.

Längd: 50 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment: 

 • Material, verktyg, maskiner, tekniker och metoder för att genomföra arbeten inom valt specialiseringsområde, till exempel dekorationer i offentliga miljöer. I samband med det behandlas arbetsplanering, till exempel materialberäkning och planering av tidsåtgång.
 • Produkt- och materialkunskap. Hur man väljer lämpliga material och produkter för arbetsuppgiften. I samband med det behandlas miljöaspekter.
 • Fackspråk, skissteknik och ritteknik för arbetsbeskrivning och utveckling av idéer.
 • Analys av färgers, formers och proportioners betydelse för resultatet.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.

Längd: 100 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Identifiering, beskrivning och namngivning av ett begränsat sortiment av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller med vetenskapliga och yrkesmässiga termer.
 • Växtmiljöer samt växters härdighet, ståndort och proveniens.
 • Växternas funktion i olika miljöer, till exempel som rumsbildare, vindskydd och estetiska uttryck med färg och form.
 • Olika moment i planteringen av växter, till exempel jordförbättring, efterarbete, skötsel och uppföljning.
 • Sortiment, växtkvalitet samt handel med växter, till exempel vad gäller kvalitetsmärkningen E-planta och växtpass.

Längd: 100 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment: 

 • Säljarens arbetsuppgifter i olika säljorganisationer.
 • Strategier för kundorienterat, målinriktat och framgångsrikt försäljningsarbete.
 • Innebörden i begreppet kundresa. Exempel på touchpoints under kundresan som ett handelsföretag kan ha med kunden samt exempel på kommunikation, service och upplevelser som kunden kan efterfråga vid respektive touchpoint.
 • Kundvårdande åtgärder för att skapa, bibehålla och utveckla en kundkrets.
 • Hur attityder, värderingar och förhållningssätt kan påverka försäljningssituationer.
 • Säljpsykologi och kundpsykologi.
 • Planering, organisering och genomförande av kundorienterat och målinriktat säljarbete.
 • Metoder för att öka försäljning genom merförsäljning.
 • Praktisk säljkommunikation, till exempel hur produktdemonstrationer kan utföras.
 • Presentationsteknik inom försäljning.
 • Relevanta lagar och andra bestämmelser inom området försäljning samt etiska regler inom området.
 • Grundläggande kalkyl- och lönsamhetsberäkningar.
 • Ergonomiska och miljömedvetna arbetssätt i samband med försäljningsarbete.
 • Metoder för att utvärdera försäljningsarbete.
 • Interaktion och kommunikation i olika kund- och servicesituationer.

Längd: 100 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
 • Grundläggande mötesteknik och dokumentation.
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
 • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser.
 • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation.
 • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.

Längd: 100 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Det valda hantverksområdets historia, tradition och utvecklingsmöjligheter. I samband med det behandlas samhällsförändringar som påverkat förutsättningarna samt teknikutvecklingens betydelse för yrket.
 • Tekniker, verktyg och material i ett historiskt perspektiv.
 • Utbildningssystemet nu och då. I samband med det behandlas hur hantverksområdets eventuella yrkesprov är utformat, till exempel regler och bedömning av gesäll- och mästarbrev.
 • Utformningen av yrkestävlingar inom hantverksområdet, nationellt och internationellt.
 • Utvecklings- och samverkansmöjligheter inom det egna hantverksområdet och närliggande hantverksområden.
 • Förutsättningar för verksamhet inom den egna regionen och på en internationell marknad.
 • Fack- och branschorganisationer och deras funktion inom det valda hantverksområdet. I samband med det behandlas arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.
 • Kultur- och stilhistoria med betoning på centrala stilepoker inom hantverksområdet. I samband med det behandlas trender, trendutveckling och trendtolkning historiskt och i nutid.

Uppdaterad